Integritetspolicy för JM Skyltservice AB

Varför en integritetspolicy?

Denna policy hjälper dig som kund/kontakt att bland annat förstå vilken slags information JM Skyltservice AB samlar in och hur denna används. JM Skyltservice AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt genom att fullfölja gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av JM Skyltservice AB.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

JM Skyltservice AB, org.nr. 556460-8437, Morabergsvägen 33B, 152 42 Södertälje, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Hur vi använder dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

• För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
• För att ge dig information om och behandla dina köp av tjänster
• Fullgöra utförd beställning adress
• Vid fakturering och bokföring
• Kundbrev
• För att förbättra vår kommunikation, service och tjänst till dig
• För att kunna besvara dina frågor
• För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: JM Skyltservice AB behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.
• Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtagande till dig.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Personuppgifter som du lämnar till oss: Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, personnummer, fakturerings- samt arbetsadress, e-post och telefonnummer samt överenskommelse om uppdraget. Vi lagrar även uppgifter om dina köpta tjänster. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund. När du beställer tjänster hos JM Skyltservice AB, besöker jmskyltservice.se eller på annat sätt interagerar med oss kan det innebära att samlar vi in dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden.

Laglig grund för vår behandling

Behandlingen av personuppgifter sker med den lagliga grunden att JM Skyltservice AB ska kunna uppfylla ett avtal. Som kund/kontakt har du när som helst rätt att få dina personuppgifter raderade genom att meddela detta till kontoret, se mer under rubriken Dina rättigheter. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

Direktmarknadsföring och profilering

JM Skyltservice AB kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst vid kontakt med kontoret, anpassa hur du önskar JM Skyltservice AB kontaktar dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter och kronofogdemyndigheter.

Hur skyddar vi din personliga information?

JM Skyltservice AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Vart lagras dina uppgifter?

JM Skyltservice AB lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket ”Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter”.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

När du lämnar dina personuppgifter till JM Skyltservice AB ger du medgivande till JM Skyltservice AB att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt köplagen, konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i JM Skyltservice AB’s IT-system.

Cookies

JM Skyltservice AB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/ eller förbättring av trafiken och besöket. Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut. Du kan kontakta vårt kontor på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till din folkbokföringsadress eller angiven e-post i vår kunddatabas. Om du anser att de personuppgifter som JM Skyltservice AB har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta vårt kontor. JM Skyltservice AB är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Som kund hos JM Skyltservice AB kan du när som helst återkalla eller ändra det samtycke du lämnat eller avböja vidare kommunikation genom att kontakta kontoret. JM Skyltservice AB har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det krävs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart.

För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta kontoret.

Kontaktuppgifter

JM Skyltservice AB
Morabergsvägen 33B
152 42 Södertälje

Telefon: 08-554 203 50
E-post: info@jmdisplay.se.185-133-206-116.bb.kringelstan.se

När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen/Integritetsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för denna hantering. http://www.datainspektionen.se Detta dokument uppdateras löpande och publiceras på Jmskyltservice.se